top of page

Eskihisar, Laodikeia Antik Şehri

Eski-Hissar, The Ancient Laodicea

Printing Date of  Antique Print:

1840'lar-1860'lar

Antique Print Type:

(Text on Reverse)

(Arkası Yazılı)

Artist (Painter):

Created by (Engraver):

Published Book-Printing House:

Eskihisar, Laodikeia Antik Şehri

Antique Print Original Name: 

Eski-Hissar, The Ancient Laodicea

Labels:

Eskihisar, Laodikeia Antik Şehri ; Gravür ; 19.Yüzyıl ; 1840'lar-1860'lar ; Ülke ; Şehir ; Türkiye ; Denizli ; Eskihisar ; Türk ; Oryantal ; Antik Şehir ; Laodicea ; Yedi Kilise ; Din ; Laodicea

Eski-Hissar, The Ancient Laodicea ; Antique Print ; 19.Century ; 1840's-1860's ; Country ; City ; Turkey ; Denizli ; Eskihisar ; Turkish ; Oriental ; Ancient City ; Laodikeia ; The Seven Churches ; Religion

Information About the Original:

Additional:

Laodikeia Antik Şehri, Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde ve Çürüksu (Lykos) Ovasında almaktadır. Helenistik kent, M.Ö 3. yy.’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulmuş ve şehre karısı Laodike'nin adı verilmiştir. Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan şehir, Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviyesinde dini bir merkez haline gelmiştir. Yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan Laodikeia Antik Şehri M.S 7. yy.’a kadar kesintisiz yerleşim yeri olmuştur. İncil’de adı geçmesi ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy gönderilmesi nedeniyle Şehir, M.S. 4. yüzyıldan itibaren Kutsal Hac Merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahip olmuştur. İncil'in ikinci bölümünde yer alan Yeni Ahite göre, Hazreti İsa Aziz (Havari) Yuhanna'ya görünür ve yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kendilerine mesajlar yollanan bu yedi kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilmekte ve Türkiye'de bulunmaktadırlar. M.S. 53-56 tarihlerinde Aziz (Tarsus'lu) Pavlus tarafından Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bu kiliseler kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:1.Efes (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli (Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira)

Laodikeia Antique City is located 6 km north of Denizli Province and in Curuksu (Lykos) Plain. The Hellenistic city was founded by the Seleucid King Antiochus II in the middle of the 3rd century BC in the name of his wife Laodike and the city was named after his wife Laodike. Having one of the first 7 churches of Christianity, the city became a religious center at the metropolitan level in the Early Byzantine Period. The ancient city of Laodikeia, spread over an area of ​​approximately 5 square kilometers, was an uninterrupted settlement until the 7th century AD. Since its name is mentioned in the Bible and revelation was sent on behalf of the Laodikeia Church, the city has had a religious feature such as being the Holy Pilgrimage Center since the 4th century AD. According to the New Testament in the second part of the Bible, the Prophet Jesus appears to Saint (Apostle) John and gives "messages" to be delivered to the seven churches. Messages sent to these seven churches themselves, and are regarded as the first Christian churches in Turkey are located. M.S. Established by Saint (from Tarsus) Paul during the Roman Empire in 53-56, these churches are named after the Roman period: 1.Ephesus (Ephesos) (Selçuk) 2.İzmir (Smyrna) 3.Bergama (Pergamon) 4.Salihli ( Sardes) 5.Alaşehir (Philadelphia) 6.Denizli (Laodikeia) 7.Akhisar (Thyateira)

© Copyright
bottom of page